آیا به دنبال تاریخ قرارگیری در معرض خطر هستید؟

برای دستورالعمل‌های مربوط به iPhone و Android بخش زیر را مشاهده کنید.

iOS
  1. بخش هشدار قرارگیری در معرض خطر را باز کنید
  2. تاریخ احتمالی قرارگیری خود در معرض خطر را در بخش "وضعیت بررسی قرارگیری در معرض بیماری" در پایین مشاهده کنید
iOS Exposure Check Status method 1
  1. به بخش تنظیمات تلفن خود بروید
  2. به پایین بروید و اعلان های قرارگیری در معرض بیماری را انتخاب کنید
  3. توجه: تاریخ قرارگیری در معرض خطر می‌تواند روز مندرج در این بخش یا روز قبل از آن باشد
iOS Exposure Check Status method 2


Android
  1. بخش CA Notify را باز کنید
  2. بر روی دکمه "مشاهده جزئیات" با انگشت ضربه بزنید
  3. تاریخ احتمالی قرارگیری خود در معرض خطر را مشاهده کنید
Android Exposure Check Status method 1
  1. بخش هشدار قرارگیری در معرض خطر را باز کنید
  2. تاریخ احتمالی قرارگیری خود در معرض خطر را مشاهده کنید
Android Exposure Check Status method 2

راه‌اندازی توسط


UC San Diego Health
CDPH - California Department of Public Health
California All
California Department of Technology