កំពុងរកមើលកាលបរិច្ឆេទនៃការប៉ះពាល់ឆ្លងវីរុសរបស់អ្នក?

សូមមើលការណែនាំខាងក្រោមសម្រាប់ iPhone និង Android។

iOS
  1. បើកការជូនដំណឹងអំពីការប៉ះពាល់ឆ្លងវីរុស
  2. មើលកាលបរិច្ឆេទនៃការប៉ះពាល់ឆ្លងវីរុសដែលអាចកើតមានរបស់អ្នកខាងក្រោម ស្ថានភាពពិនិត្យមើលការប៉ះពាល់ឆ្លងវីរុស" ("Exposure Check Status")
iOS Exposure Check Status method 1
  1. សូមចូលទៅការកំណត់ (Settings) ក្នុងទូរស័ព្ទរបស់អ្នក
  2. ទាញឬរំកិលចុះក្រោមទៅការជូនដំណឹងអំពីការប៉ះពាល់ឆ្លងវីរុស
  3. មើលកាលបរិច្ឆេទនៃការប៉ះពាល់ឆ្លងវីរុសដែលអាចកើតមានរបស់អ្នកខាងក្រោម "ស្ថានភាពពិនិត្យមើលការប៉ះពាល់ឆ្លងវីរុស" ("Exposure Check Status")
iOS Exposure Check Status method 2


Android
  1. បើកកម្មវិធី CA ជូនដំណឹង App របស់អ្នក
  2. ចុចប៊ូតុង "មើលព័ត៌មានលម្អិត" ("See Details")
  3. មើលកាលបរិច្ឆេទនៃការប៉ះពាល់ឆ្លងវីរុសដែលអាចកើតមានរបស់អ្នក
Android Exposure Check Status method 1
  1. បើកការជូនដំណឹងអំពីការប៉ះពាល់ឆ្លងវីរុស
  2. មើលកាលបរិច្ឆេទនៃការប៉ះពាល់ឆ្លងវីរុសដែលអាចកើតមានរបស់អ្នក
Android Exposure Check Status method 2

ដំណើរការដោយ


UC San Diego Health
CDPH - California Department of Public Health
California All
California Department of Technology