Pabagalin ang Pagkalat ng COVID-19

Gamitin ang CA Notify upang patuloy na protektahan ang iyong sarili at mga nasa paligid mo mula sa COVID-19.


Matutulungan natin ang ating mga kaibigan, pamilya, at ang komunidad

Ang CA Notify ay isang libreng serbisyo na nagpapaalam sa iyo kung ikaw ba ay nahantad sa COVID-19. Mabibigyang-alam mo rin ang iba kung ang iyong resulta sa test ay positibo, nang hindi ibinubunyag ang iyong pagkakakilanlan. Ang iyong personal na impormasyon ay hindi kailanman kokolektahin, kaya ikaw at ang nakapalibot sa iyo ay makapananatiling ligtas.


Paano ito gumagana?

Kapag in-activate mo ang CA Notify, ito na ang gagawa ng lahat. Ang gagawin mo lang ay panatilihing naka-on ang iyong Bluetooth. Makatatanggap ka lang ng mga alerto kung ikaw ay naging malapit na kahalubilo ng isang taong nagpositibo sa COVID-19. Pinoprotektahan ang iyong pagkapribado dahil ang iyong pagkakakilanlan ay hindi alam at ang iyong lokasyon ay hindi susubaybayan.

Matuto nang higit kung paano gumagana ang CA Notify

Isipin ang dalawang taong naka-on ang Mga Abiso sa Pagkalantad (Exposure Notifications). Kung sila ay magkakalapit nang anim na talampakan sa isa’t isa nang 15 minuto o higit pa sa isang araw, ang kanilang mga telepono ay magpapalitan ng mga key (pasumalang nililikha na anonimong mga numero) na tinatala ang malapitang interaksyon na iyon.

Kung ang isa sa kanila sa kalaunan ay magpositibo sa COVID-19 at sumang-ayong ibahagi ang impormasyong iyon sa CA Notify, ang isa ay makatatanggap ng alerto na sila ay nalantad. Ang abiso ay maglalaman ng mga tagubilin kung kanino makikipag-ugnayan at ano ang susunod na gagawin.

Seryoso sa pagprotekta sa pagkapribado

Hindi kinokolekta ng CA Notify ang:
Iyong pangalan
Iyong impormasyon sa pakikipag-ugnayan
Iyong lokasyon o mga paggalaw
Pagkakakilanlan ng mga taong iyong nakakasalamuha
Alamin ang higit pa tungkol sa kung paano pinoprotektahan ng California ang iyong pagkapribado rito.

Paano ako makatutulong?

Kung tayo ay magpapabakuna, magsusuot ng mga mask, at maghuhugas ng ating mga kamay, makakapagligtas tayo ng mga buhay. Sa ating pagbabalik sa mga malalaking pagtitipon, ang CA Notify ay isang karagdagang proteksyon. Isa ito sa mga magagawa mo upang manatili kang ligtas at ang mga kasama mo.

Idagdag ang iyong telepono ngayon

iPhone

Mapapagana ng mga gumagamit ng iPhone ang CA Notify sa settings ng kanilang device.

1. Magpunta sa settings
2. Mag-scroll down tungo sa Exposure Notifications
3. I-on ang Exposure Notifications

Kung kailangan mo ng teknikal na suporta, makipag-ugnayan sa Help Desk.
1 (888) 421-9457

Android

Ang mga gumagamit ng Android ay maaring i-download ang CA Notify sa Google Play Store.


Download CA Notify from the Google Play Store


Kung kailangan mo ng teknikal na suporta,
makipag-ugnayan sa Help Desk
. 1 (888) 421-9457

Sumali sa aming komunidad

Ang mga tao sa buong California ay nagtutulungan upang makapagligtas ng mga buhay. Samahan sila sa pamamagitan ng pagdagdag ng iyong telepono ngayon.


Madalas na mga Tanong

Ang CA Notify ay isang libreng sistema sa pagbibigay abiso ng pagkakahantad para sa mga smartphone, gawa ng California Department of Public Health (Kagawaran ng Pampublikong Kalusugan ng California), para abisuhan ang mga tao kung nahantad sila sa COVID-19. Ang CA Notify ay madaling gamitin, pribado, protekado, 100% kusang-loob. Makukuha ito para sa mga iPhone at Android phone. Tumutulong ang CA Notify sa mga komunidad na manatiling ligtas mula sa COVID-19 sa pamamagitan ng pagaabiso sa mga tao kung kailangan nilang magpa-test o manatili sa bahay.

Ngayong bukas na ang ekonomiya ng California, labas masok muli ang mga tao. Ang CA Notify ay isang mahalagang tool sa toolbox ng California upang mabawasan ang COVID-19 (kabilang ang pagbabakuna, pagsusuot ng mask, paghuhugas ng kamay at iba pa). Pupunta ka ba sa isang concert o sporting event? Matutulungan ka ng CA Notify na malaman kung na-expose ka sa COVID-19 sa tulong ng ibang CA Notify user. Kung nagpositibo ka sa COVID-19, ipapaalam ng CA Notify sa iba na na-expose sila (nang hindi ipinapaalam ang iyong pagkakakilanlan). Ang mga exposure notification ay tutulong sa mga tao na manatiling ligtas at pigilan ang pagkalat.

Oo! Ipinapakita ng mga pag-aaral sa ibang mga bansa at estado na maaaring maiwasan ang hawaan at pagkamatay ng libo-libo sa pamamagitan ng mga abiso sa pagka-expose (exposure notifications). Karagdagan pa, habang mas marami ang gumagamit nito, mas malaki ang nagiging pakinabang nito para sa atin.

Ang CA Notify ay libre at makukuha sa karamihan ng mga smartphone. Simple lang ang pagpapagana. Ang mga gumagamit ng iPhone ay pupunta lamang sa kanilang settings, i-turn on ang Exposure Notifications, at piliin ang United States at California bilang kanilang rehiyon. Maaaring i-download ng gumagamit ng Android ang app sa Google Play store at sundin ang mga instruksiyon.

Gumagana ang CA Notify kung naka-activate ang system sa smartphone mo at ng ibang nasa komunidad mo. Kung may ibang CA Notify user na napalapit sa iyo (sa loob ng isang takdang haba ng panahon o higit pa) ay magpositibo sa COVID-19, at ginamit ang system para abisuhan ang iba, makakatanggap ka ng abiso na nahantad ka. Hindi masasabi sa iyo ng system kung sino ang naghantad sa iyo o kung saan naganap ang pagkahantad. Gumagamit ang CA Notify ng Bluetooth technology para tantiyahin kung gaano kalapit ang iyong phone sa phone ng iba at kung gaano katagal. Hindi ito gumagamit ng GPS, at hindi nito tina-track ang iyong location.


Kailangan mo ng tulong sa pag-aktibo ng iyong telepono o may mga katanungan?

Tumawag: 1 (888) 421-9457
Pagbisita CaNotify.ca.gov para sa karagdagang impormasyon.

Oo! Gumagamit ang CA Notify ng low energy Bluetooth upang masukat kung gaano ka kalapit sa ibang mga phone (sa halip na ang iyong eksaktong location). Nakikipagpalitan ang Bluetooth ng iyong phone ng mga random key (gaya ng ABC123DGGG67) sa mga phone ng kalapit na mga CA Notify user. Para lang nakikipag-apir ang phone mo sa ibang phone nang hindi nakikilala! Kailangang nakabukas ang Bluetooth makapagkomunika ang CA Notify sa mga kalapit na phone.

Ang CA Notify ay gumagana lang sa California. Gayunpaman, ang ilang iba pang mga estado sa US at ang iba pang mga bansa ay gumagamit ng katulad na mga sistema sa paga-abiso sa pagkakahantad upang protektahan ang kanilang mga residente laban sa pagkalat ng COVID-19. Maaari mong piliing paganahin ang sistema sa paga-abiso sa pagkakahantad na iniaalok ng mga lugar na binibisita mo at paganahin muli ang CA Notify kapag nakabalik ka na.

CAng CA Notify ay dinisensyo upang protektahan ang iyong privacy at seguridad. Gamit ang Bluetooth technology, sinusukat nito kung gaano ka kalapit sa ibang mga user. Hindi tina-track ng CA Notify ang iyong eksaktong lokasyon. Hindi ito gumagamit ng GPS. Hindi nito malalaman ang iyong immigration status. Hindi nito ipinamamahagi ang iyong pagkakakilanlan o eksaktong location sa ibang users, o sa estado ng California. Ang iyong phone ay nakikipagpalitan ng mga random key (via Bluetooth) sa ibang mga phone – mga key na hindi naglalaman ng mga impormasyong magpapakilala sa iyo. Hindi ka makikilala sa pamamagitan ng key ng phone mo dahil nagbabago ang mga ito kada 15 minuto.
Bisitahin ang aming website para sa impormasyon kung paano iniingatan ang iyong pribasiya.

Oo! Oo, matagal-tagal pa ang COVID-19 sa California. Marami pa tayong matututuhan tungkol sa virus, gaya ng kung gaano katagal mananatiling epektibo ang mga bakuna at kung gaano kabisa ang mga pagbabakuna laban sa mga bagong variant ng COVID-19. Kahit na ang panganib ay napakababa para sa mga bakunadong tao, alam natin na ang mga indibiduwal na nakakumpleto na ng bakuna ay maaari pa ring mahawaan at makapanghawa ng COVID-19. At isa pa, alam rin nating marami pang taga-California ang hindi pa rin nababakunahan. Dahil sa mga kadahilanang ito, hinihikayat namin ang lahat ng taga-California na paganahin ang CA Notify sa kanilang mga phone – upang makatulong sa pagpigil sa pagkalat ng COVID-19.

Hindi, ang CA Notify ay hindi gumagamit o nangongolekta ng mga impormasyong magpapakilala sa iyo at ito ay dinisenyo upang protektahan ang iyong pribasiya. Ginagamit nito ang Bluetooth ng phone mo upang makipagpalitan ng mga random key na hindi nakaugnay sa number ng phone mo, pangalan, o lugar. Ang mga key na ito ay nagbabago kada 15 minuto. Ang mga key na ito ay iniingatan sa smartphone ng user hanggang sa ang user na naging positibo ay magpagana sa sistema sa paga-abiso. Pagkalipas ng 14 na araw, o sa sandaling ma-activate ang isang alert, ang mga key ay permanenteng mabubura mula sa smartphone.
Bisitahin ang aming website para sa impormasyon kung paano iniingatan ang iyong pribasiya.

Hindi, ang mga 13 taong gulang pataas ay maaaring gumamit ng CA Notify kung ang kanilang magulang o legal guardian upang magbigay permiso. Kung maglagay ang isang magulang ng CA Notify sa phone ng sinumang 13 hanggang 17 taong gulang, at ang bata ay magpositibo sa COVID-19, ang magulang ay bibigyan ng isang code. Pagkatapos ilalagay ng magulang ang code na iyon sa CA Notify system sa pamamagitan ng phone ng bata, at ang mga kamakailang nakasalamuha ng bata ay maaabisuhan ng posibleng pagkahantad.

Kung nahantad ka sa COVID-19 mula sa iba pang CA Notify user na naging positibo, at pinili nitong bigyang-alam ang ibang mga CA Notify user, makakatanggap ka ng text notification sa iyong smartphone. Sa loob ng iyong settings (iOS) o app (Android) makikita mo ang iyong tinatayang petsa ng pagkakahantad. Ang iyong abiso ay magbibigay sa iyo ng impormasyon at mga reperensiya na tutulong sa iyo na manatiling ligtas, ma-test, at makahanap ng tulong kung kinakailangan.

Kung nagpositibo ka, makakatanggap ka ng isang text message mula sa California Department of Public Health (Kagawaran ng Pampublikong Kalusugan ng California) (mula sa 1-855- 976-8462). Bibigyan ka ng isang natatanging URL link. Kung pipindutin mo ang link na iyon, sisimulan mo ang proseso sa pagbibigay-abiso ng CA Notify sa iyong phone. Ang lahat ng phone na may CA Notify na napalapit sa iyong phone sa loob ng itinakdang haba ng panahon kung kailan mas malamang na makahawa ka ay makakatanggap ng abiso ng posibleng pagkahantad. Ipapaalam ng abiso sa ibang mga user ang kanilang petsa ng pagkakahantad pero hindi ilalakip ang anumang impormasyon kung saan, sino, o kailan sila eksaktong nahantad.

Hindi, ang contact tracing ay isinasagawa sa pamamagitan ng pag-iinterbyu sa mga taong naging nagpositibo sa COVID-19 para matukoy ang mga taong alam nilang nakasalamuha nila noong nakahahawa sila. Ang mga taong contact tracer ay makikipag-ugnayan sa mga tao sa pamamagitan ng pagtawag, pag-email, at pag-text upang makuha ang impormasyong ito at matulungan ang mga tao na makahanap ng tulong para makapag-isolate o quarantine. Hindi tina-track o tini-trace ng CA Notify ang anumang personal na impormasyon upang masuri ang iyong pagkakahantad: tinatala lang nito kung gaano kalapit ang mga phone sa isa't-isa at kung gaano katagal. Maaari itong magbigay ng abiso sa mga tao ng pagkakahantad sa indibiduwal na nakasalamuha nila, kahit na hindi magkakilala ang dalawang tao at hindi nila alam na nagkasalamuha sila.

Ang CA Notify ay makikita sa 15 magkakaibang mga wika – Arabic, Cambodian, Chinese, English, Farsi, Hindi, Japanese, Korean, Pashto, Russian, Spanish, Tagalog, Thai, Vietnamese, at Western Armenian.

Pinapagana ng


UC San Diego Health
CDPH - California Department of Public Health
California All
California Department of Technology

kailangan ng suportang panteknikal?
Tumawag sa aming Help Desk
7 days/week 8am-5PM

1 (888) 421-9457


Nakatutulong ba ang pahinang ito?

Ang Website ay pinapaandar ng