Bukas na ang Californnia

Ilagay ang CA Notify sa iyong telepono upang patuloy na maprotektahan ang iyong sarili at ang mga nakapalibot sa iyo laban sa COVID-19


Matutulungan natin ang ating mga kaibigan, pamilya, at ang komunidad

Ang CA Notify ay isang libreng serbisyo na nagpapaalam sa iyo kung ikaw ba ay nahantad sa COVID-19. Mabibigyang-alam mo rin ang iba kung ang iyong resulta sa test ay positibo, nang hindi ibinubunyag ang iyong pagkakakilanlan. Ang iyong personal na impormasyon ay hindi kailanman kokolektahin, kaya ikaw at ang nakapalibot sa iyo ay makapananatiling ligtas.


Paano ito gumagana?

Kapag in-activate mo ang CA Notify, ito na ang gagawa ng lahat. Ang gagawin mo lang ay panatilihing naka-on ang iyong Bluetooth. Makatatanggap ka lang ng mga alerto kung ikaw ay naging malapit na kahalubilo ng isang taong nagpositibo sa COVID-19. Pinoprotektahan ang iyong pagkapribado dahil ang iyong pagkakakilanlan ay hindi alam at ang iyong lokasyon ay hindi susubaybayan.

Matuto nang higit kung paano gumagana ang CA Notify

Isipin ang dalawang taong naka-on ang Mga Abiso sa Pagkalantad (Exposure Notifications). Kung sila ay magkakalapit nang anim na talampakan sa isa’t isa nang 15 minuto o higit pa sa isang araw, ang kanilang mga telepono ay magpapalitan ng mga key (pasumalang nililikha na anonimong mga numero) na tinatala ang malapitang interaksyon na iyon.

Kung ang isa sa kanila sa kalaunan ay magpositibo sa COVID-19 at sumang-ayong ibahagi ang impormasyong iyon sa CA Notify, ang isa ay makatatanggap ng alerto na sila ay nalantad. Ang abiso ay maglalaman ng mga tagubilin kung kanino makikipag-ugnayan at ano ang susunod na gagawin.

Seryoso sa pagprotekta sa pagkapribado

Hindi kinokolekta ng CA Notify ang:
Iyong pangalan
Iyong impormasyon sa pakikipag-ugnayan
Iyong lokasyon o mga paggalaw
Pagkakakilanlan ng mga taong iyong nakakasalamuha
Alamin ang higit pa tungkol sa kung paano pinoprotektahan ng California ang iyong pagkapribado rito.

Paano ako makatutulong?

Kung tayo ay magpapabakuna, magsusuot ng mga mask, at maghuhugas ng ating mga kamay, makakapagligtas tayo ng mga buhay. Sa ating pagbabalik sa mga malalaking pagtitipon, ang CA Notify ay isang karagdagang proteksyon. Isa ito sa mga magagawa mo upang manatili kang ligtas at ang mga kasama mo.

Idagdag ang iyong telepono ngayon

iPhone

Mapapagana ng mga gumagamit ng iPhone ang CA Notify sa settings ng kanilang device.

1. Magpunta sa settings
2. Mag-scroll down tungo sa Exposure Notifications
3. I-on ang Exposure Notifications

Kung kailangan mo ng teknikal na suporta, makipag-ugnayan sa Help Desk.
1 (888) 421-9457

Android

Ang mga gumagamit ng Android ay maaring i-download ang CA Notify sa Google Play Store.


Download CA Notify from the Google Play Store


Kung kailangan mo ng teknikal na suporta,
makipag-ugnayan sa Help Desk
. 1 (888) 421-9457

Sumali sa aming komunidad

Ang mga tao sa buong California ay nagtutulungan upang makapagligtas ng mga buhay. Samahan sila sa pamamagitan ng pagdagdag ng iyong telepono ngayon.


Madalas na mga Tanong

Ang CA Notify ay isang libreng exposure notification system para sa mga smartphone, gawa ng California Department of Public Health (Kagawaran ng Kalusugan sa Publiko ng California), para abisuhan ang mga tao kung nahantad sila sa COVID-19. Ang CA Notify ay madaling gamitin, pribado, protekado, 100% kusang loob. Makukuha ito para sa mga iPhone at Android phone.

Ngayong bukas na ang ekonomiya ng California, labas masok muli ang mga tao. Ang CA Notify ay isang mahalagang tool sa toolbox ng California upang mabawasan ang COVID-19 (kabilang ang pagbabakuna, pagsusuot ng mask, paghuhugas ng kamay at iba pa). Pupunta ka ba sa isang concert o sporting event? Matutulungan ka ng CA Notify na malaman kung na-expose ka sa COVID-19 sa tulong ng ibang CA Notify user. Kung nagpositibo ka sa COVID-19, ipapaalam ng CA Notify sa iba na na-expose sila (nang hindi ipinapaalam ang iyong pagkakakilanlan). Ang mga exposure notification ay tutulong sa mga tao na manatiling ligtas at pigilan ang pagkalat.

Oo! Ipinapakita ng mga pag-aaral sa ibang mga bansa at estado na maaaring maiwasan ang hawaan at pagkamatay ng libo-libo sa pamamagitan ng mga abiso sa pagka-expose (exposure notifications).

Ang CA Notify ay libre at makukuha sa karamihan ng mga smartphone. Madali at ilang minuto lang ang pagpapatala. Ang mga gumagamit ng iPhone ay pupunta lamang sa kanilang settings, i-turn on ang Exposure Notifications, at piliin ang United States at California bilang kanilang rehiyon para makumpleto ang proseso sa pag-activate. Maaaring i-download ng gumagamit ng Android ang app sa Google Play store at sundin ang mga instruksiyon. Dapat manatiling nakabukas ang Bluetooth para gumana ang CA Notify.

Gumagana ang CA Notify kung naka-activate ang system sa smartphone mo at ng ibang nasa palibot mo. Kung may ibang CA Notify user na lumapit sa iyo (nang mahigit sa 15 minuto sa isang araw) ay magpositibo sa COVID-19, at ginamit ang system para abisuhan ang iba, makakatanggap ka ng abiso na na-expose ka. Hindi masasabi sa iyo ng system kung sino ang nag-expose sa iyo o kung kailan naganap ang pagka-expose. Gumagamit ang CA Notify ng Bluetooth technology para tantiyahin kung gaano kalapit ang iyong phone sa phone ng iba. Hindi ito gumagamit ng GPS, at hindi nito tina-track ang iyong location.

Oo! Ginagamit ng CA Notify ang Bluetooth technology ng iyong phone upang makipagpalitan ng mga random key (tulad ng ABC123DGGG67) sa phone ng ibang CA Notify users. Para lang nakikipag-apir ang phone mo sa ibang phone! Gumagamit ang CA Notify ng low energy Bluetooth upang masukat kung gaano ka kalapit sa ibang mga phone (sa halip na ang iyong eksaktong location). Sa gayon, dapat laging nakabukas ang Bluetooth para makapagpalitan ang system ng mga random key sa ibang mga kalapit na user.

Ang CA Notify ay dinisensyo upang protektahan ang iyong privacy at seguridad. Gamit ang Bluetooth technology, sinusukat nito kung gaano ka kalapit sa ibang mga user. Hindi tina-track ng CA Notify ang iyong eksaktong location. Hindi ito gumagamit ng GPS, at hindi nito tina-track ang iyong location. Hindi nito malalaman ang iyong immigration status. Hindi nito ipinamamahagi ang iyong pagkakakilanlan o eksaktong location sa ibang users, o sa estado ng California. Ang iyong phone ay nakikipagpalitan ng mga random key (via Bluetooth) sa ibang mga phone – mga key na hindi naglalaman ng mga information na magpapakilala sa iyo. Hindi ka makikilala sa pamamagitan ng key ng phone mo dahil nagbabago ang mga ito kada 15 minuto. Para sa information kung paano iniingatan ang privacy mo, pindutin ito.

Oo, matagal-tagal pa ang COVID-19 sa California. Marami pa tayong matututuhan tungkol sa virus, gaya ng kung gaano katagal mananatiling epektibo ang mga bakuna at kung gaano kabisa ang mga pagbabakuna laban sa mga bagong variant ng COVID-19. Alam rin natin na maaari pa ring mahawaan at magkalat ng COVID-19 ang mga indibiduwal na kumpleto na sa bakuna. At isa pa, alam rin nating may mga taga-California na hindi pa rin nababakunahan. Dahil sa mga kadahilanang ito, hinihikayat namin ang lahat ng taga-California na i-activate ang CA Notify sa kanilang mga phone – upang protektahan ang kanilang sarili at ang komunidad nila.

Hindi, ang CA Notify ay hindi gumagamit o nangongolekta ng mga information na magpapakilala sa iyo, at dinisenyo upang protektahan ang iyong privacy. Ginagamit nito ang Bluetooth ng phone mo upang makipagpalitan ng mga random key na hindi nakaugnay sa number ng phone mo, pangalan, o location. Ang mga key na ito ay nagbabago kada 15 minuto. Ang mga key na ito ay iniingatan sa smartphone ng user hanggang sa ang user na naging positive ay mag-activate sa notification system. Pagkalipas ng 14 na araw, o sa sandaling ma-activate ang isang alert, ang mga key ay permanenteng mabubura mula sa smartphone. Para sa information kung paano iniingatan ang privacy mo, pindutin ito.

Hindi, ang mga 13 taong gulang pataas ay maaaring gumamit ng CA Notify kung ang kanilang magulang o legal guardian upang magbigay permiso. Kung maglagay ang isang magulang ng CA Notify sa phone ng sinumang 13 hanggan 17 taong gulang, at ang bata ay magpositibo sa COVID-19, ang magulang ay bibigyan ng isang code. Pagkatapos ilalagay ng magulan ang code na iyon sa CA Notify system sa pamamagitan ng phone ng bata, ang mga kamakailang nakasalamuha ng bata ay maaabisuhan ng posibleng pagka-expose.

Kung na-expose ka sa COVID-19 mula sa isa pang CA Notify user na naging positive, at pinili nitong bigyang-alam ang kanilang mga kamakailang nakasalamuha, makakatanggap ka ng text notification sa iyong smartphone. Sa loob ng iyong settings (iOS) o app (Android) makakakuha ka ng information tungkol sa iyong tinatayang petsa ng pagka-expose. Ang iyong notification ay magbibigay sa iyo ng information at mga reperensiya na tutulong sa iyo na manatiling ligtas, ma-test, at makahanap ng tulong kung kinakailangan.

Kung may CA Notify ka sa phone mo - at kung nagpositibo ka sa COVID-19, makakatanggap ka ng isang text message mula sa Kagawaran ng Kalusugan sa Publiko ng California (mula 1-855-976-8462). Bibigyan ka ng isang natatanging URL link. Kung pipindutin mo ang link na iyon, ma-aactivate mo ang CA Notify notification process sa phone mo. Ang lahat ng phone na napalapit sa iyong phone sa loob ng 15 minuto o higit pa kung kailan mas malamang na makahawa ka ay makakatanggap ng alert ng posibleng exposure. Ipapaalam ng notification sa ibang users ang kanilang petsa ng exposure pero hindi ilalakip ang anumang information kung saan, sino, o kailan sila eksaktong na-expose.

Hindi, ang contact tracing ay isinasagawa sa pamamagitan ng pag-iinterbyu sa mga taong naging positive sa COVID-19 para matukoy ang mga taong alam nilang nakasalamuha nila noong nakahahawa sila. Ang mga taong contact tracer ay makikipag-ugnayan sa mga tao sa pamamagitan ng pagtawag, pag-email, at pag-text upang makuha ang information na ito at matulungan ang mga tao na makahanap ng tulong para makapag-isolate o quarantine. Hindi tina-track o tini-trace ng CA Notify ang anumang personal information upang masuri ang iyong exposure: tinatala lang nito kung gaano kalapit ang mga phone sa isa't-isa. Maaari itong magbigay ng alert sa mga tao ng exposure sa indibiduwal na nakasalamuha nila, kahit na hindi magkakilala ang dalawang tao at hindi nila alam na nagkasalamuha sila. Gayunpaman, hinihiling ng CA Notify sa taong COVID-positive at sa mga na-expose sa kaniya na i-activate ang system sa kanilang mga phone.

Ang CA Notify ay makikita sa 15 magkakaibang mga wika – Arabic, Cambodian, Chinese, English, Farsi, Hindi, Japanese, Korean, Pashto, Russian, Spanish, Tagalog, Thai, Vietnamese, at Western Armenian.

Gumagamit ang CA Notify ng low energy Bluetooth (at hindi GPS). Napakaliit lang ng epekto nito sa baterya ng iyong smartphone at hindi makakaapekto sa iyong paggamit ng data.

Interesado ka bang ibahagi ang iyong karanasan sa amin?

Ano ang nadama mo nang makatanggap ka ng notipikasyon sa pagkakahantad?

Pinapagana ng


UC San Diego Health
CDPH - California Department of Public Health
California All
California Department of Technology

kailangan ng suportang panteknikal?
Tumawag sa aming Help Desk
7 days/week 8am-5PM

1 (888) 421-9457


Nakatutulong ba ang pahinang ito?

Ang Website ay pinapaandar ng