Patakaran sa Privacy

Magkakaroon ng bisa sa Disyembre 10, 2020

Inilalarawan ng Patakaran sa Privacy na ito kung paano pinoprotektahan ng Departamento ng Pampublikong Kalusugan ng California (California Department of Public Health, CDPH) ang privacy ng mga tao gamit ang bagong system ng pag-abiso para sa pagkalalantad na CA Notify. Ipinapaliwanag ng patakarang ito kung paano sino-store at pinoproseso ang data na nakokolekta sa pamamagitan ng CA Notify, at ang mga opsyong available sa mga user pagdating sa mga tuntunin ng paggamit.

Sa mga iOS device (bersyon 12.5 at 13.7 o mas bago), ina-activate ang system ng pag-abiso para sa pagkakalantad sa Mga Setting, at walang kinakailangang i-install na app. Sa mga Android device, may app na puwedeng i-download. Sa parehong uri ng mga device, iisa lang ang patakaran sa privacy at mga opsyon.

Tungkol sa CA Notify

Nagbibigay-daan ang CA Notify sa mga user na magpadala at makatanggap ng mga notification tungkol sa posibleng pagkakalantad sa COVID-19 na may kaakibat na malaking panganib, sa paraang nagpoprotekta ng privacy. Kabibilangan ang mga notification ng mga tagubilin sa mga susunod na dapat gawin.

Layunin ng mga notification para sa pagkakalantad na makatulong sa mga karaniwang pagsisikap sa contact tracing na isinasagawa ng mga lokal na awtoridad sa pampublikong kalusugan kung saan may nakikipag-ugnayang caseworker.

Paano ito gumagana

Hindi nangongolekta o nakikipagpalitan ang CA Notify ng anumang personal na impormasyon ng user para makatanggap ng mga notification, gaya ng inilalarawan sa Batas ng California para sa Mga Kasanayan sa Impormasyon.

Nagbabahagi ang mga mobile device ng mga user ng mga anonymous na key (hanay ng mga numerong random na nabubuo) sa pamamagitan ng Bluetooth. Mga anonymous na key, lakas ng signal ng Bluetooth (proximity), at petsa at tagal lang ng pagkakalantad ang data na ginagamit. Hindi iniuugnay ang data na ito sa pagkakakilanlan o lokasyon ng isang user. Madalas magbago ang mga key ng bawat user para mas maprotektahan ang kani-kanilang pagkakakilanlan. Sa sariling device lang ng user sino-store ang data na ito, at hindi ito kailanman ibinabahagi maliban na lang kung magpopositibo sa COVID-19 ang isang user at pipiliin niyang ibahagi ang impormasyong ito sa system. Sino-store ang data sa loob ng 14 na araw, at pagkatapos ay awtomatiko na itong dine-delete. Hindi na mare-restore ang data sa oras na ma-delete ito.

Puwedeng piliin ng isang user na magpopositibo sa COVID-19 na abisuhan ang iba pang user ng CA Notify na posibleng malapitang nakasalamuha ng user. Para ma-trigger ang nasabing notification, dapat maglagay ang user na nagpositibo sa COVID-19 ng isang valid na code sa pag-verify mula sa CDPH, call center ng CA Notify, lokal na awtoridad sa pampublikong kalusugan, o iba pang provider na awtorisado ng CDPH.

Nagda-download ang app, nang ilang beses sa isang araw, ng listahan ng lahat ng anonymous na key na nauugnay sa mga positibong kaso ng COVID-19 na pumiling ibahagi ang kanilang mga key. Susuriin ng device ng user ang mga key na ito gamit ang listahan ng mga key na nakaugnayan nito sa nakalipas na 14 na araw. Kung may tugma, at naaayon ang petsa, tagal, at proximity sa modelo ng panganib ng awtoridad sa pampublikong kalusugan para sa pagpapahiwatig ng posibleng pagkakalantad sa virus, makakatanggap ang user ng notification sa pagkakalantad.

Ipapaalam ng notification sa user ang petsa ng pagkakalantad at ang mga susunod na dapat gawin.

Pahintulot at mga opsyon ng user

Paggamit sa system

May potensyal ang CA Notify na makatulong na pigilan ang pagkalat ng impeksyon at lubos na isinusulong ang paggamit nito, pero ganap itong boluntaryo.

Puwedeng i-on o i-off ng mga user ang system anumang oras, o puwede nilang i-uninstall ang app sa isang Android device. Ang system ay hindi nangongolekta, sumusubaybay, o nagso-store ng lokasyon, impormasyon ng GPS, o personal na impormasyon ng system.

Pag-disable sa mga notification para sa pagkakalantad

Puwedeng i-disable ng mga user ang CA Notify anumang oras sa pamamagitan ng pag-uninstall sa app (Android), pag-off sa feature (iOS), pag-off sa mobile device, o pag-off sa function na Bluetooth. Kung ia-uninstall o ide-deactivate ng user ang CA Notify, made-delete kaagad ang lahat ng key na kasalukuyang naka-store sa device.

Pagbuo ng mga notification para sa pagkakalantad sa iba pang user

Ganap ding boluntaryo ang pagbibigay ng notification sa iba pang user. Kung magpopositibo sa COVID-19 ang isang user, at pipiliin niyang abisuhan ang ibang tao, dapat maglagay ang user ng code sa pag-verify ng positibong pagsusuri para ma-release ang mga anonymous na key na naka-store sa mobile device. Hihilingin din sa user na maglagay ng petsa ng pagsisimula ng mga sintomas, kung naaangkop. Kung mayroon, gagamitin ang petsa ng pagsisimula ng mga sintomas sa modelo ng panganib para malimitahan kung sinong mga user ang dapat makatanggap ng notification para sa pagkakalantad. Pagkatapos, ipo-prompt ang user na pahintulutan ang pag-alerto sa iba. Sa pag-release ng mga anonymous na key, hindi ihahayag ng mga notification na posibleng mabuo ang pagkakakilanlan, lokasyon, numero ng telepono, o iba pang personal na impormasyon ng user na nagpositibo sa COVID-19.

Kasama sa notification para sa pagkakalantad ang petsa ng pagkakalantad, pero hindi ibinabahagi ang pagkakakilanlan ng user na nagpositibo sa COVID-19. Mahalagang ibahagi ang petsa ng pagkakalantad para matiyak na makakapagsagawa ng mga tamang pag-iingat (gaya ng pag-quarantine ng sarili) sa loob ng naaangkop na tagal ng panahon batay sa petsa ng pagkakalantad. Posibleng mahulaan ng isang taong makakatanggap ng abiso para sa pagkakalantad ang pagkakakilanlan ng indibidwal na nagpositibo sa COVID-19, kung limitado lang ang kanyang mga naging contact sa isang partikular na araw.

Kinakailangan ng code sa pag-verify para maibahagi ang isang positibong resulta ng pagsusuri sa system TInitiyak nitong mga na-verify na resulta lang ng positibong pagsusuri ang nagagamit sa pagbuo ng mga notification para sa pagkakalantad. Ang CDPH, call center ng CA Notify, mga lokal na awtoridad sa pampublikong kalusugan, o ang iba pang provider na awtorisado lang ng CDPH na magbigay ng mga code ang puwedeng bumuo ng mga code sa pag-verify.

Pagbabahagi ng impormasyon

Ang mga sumusunod na kategorya ng data na naalisan ng pagkakakilanlan ay posibleng iproseso at kolektahin ng CA Notify:

  • Pag-install at pag-delete sa app (Android lang)
  • Pag-enable at pag-disable sa mga notification para sa pagkakalantad
  • Pagtanggap ng notification para sa pagkakalantad
  • Paglalagay ng code sa pag-verify para makapagpadala ng mga anonymous na key
  • Mga anonymous na key na boluntaryong ibinahagi

Posibleng gamitin ang data para masubaybayan ang paggamit sa system, at para sa pagtatasa ng performance at mga layunin sa mga istatistika o siyentipikong pananaliksik. Puwede ring ibahagi ang data sa mga lokal na awtoridad sa pampublikong kalusugan at sa University of California. Ang impormasyong ito ay hindi kabibilangan ng anumang personal na impormasyon o impormasyon ng lokasyon, at hindi gagamitin sa pagtukoy ng sinumang user ng system.

Mga kinakailangan sa edad

Hindi ginawa ang CA Notify para sa mga batang wala pang 13 taong gulang Magagamit lang ng mga user na may edad na 13 hanggang 17 taon ang nasabing system kapag nasuri o napahintulutan na ito ng magulang o legal na tagapangala.

Mga Pagbabago sa aming Patakaran sa Privacy

Puwedeng pana-panahong i-update ng CDPH ang Patakaran sa Privacy na ito. Aabisuhan ang mga user tungkol sa anumang mahalagang pagbabago sa Patakaran sa Privacy na ito sa pamamagitan ng app. Isasaad ng notification kung kailan magkakaroon ng bisa ang mga nasabing pagbabago.

Puwedeng wakasan ng mga user na tututol sa isang bagong Patakaran sa Privacy ang kanilang pakikibahagi sa CA Notify sa pamamagitan ng pag-delete o pag-uninstall sa app (Android) o pag-off sa feature (iOS).

Pakikipag-ugnayan sa amin

Kung mayroon kang anumang feedback, o anumang tanong, komento, o alalahanin kaugnay ng Patakaran sa Privacy na ito o aming mga kasanayan sa privacy, makipag-ugnayan sa amin sa cdph.ca.gov, o sumulat sa amin sa sumusunod na address:

California Department of Public Health
PO Box 997377, MS 0500
Sacramento, CA 95899-7377

Mga Tuntunin ng Paggamit ng CDPH
https://www.cdph.ca.gov/Pages/Conditions-of-Use.aspx

Patakaran sa Privacy ng CDPH
https://www.cdph.ca.gov/Pages/privacy-policy.aspx

Interesado sa pagbabahagi ng iyong karanasan sa amin

Ano ang naramdaman mo noong nakatanggap ka ng isang abiso sa pagkakaexpose?

Pinatatakbo ng


UC San Diego Health
CDPH - California Department of Public Health
California All
California Department of Technology

Kailangan mo ba ng suportang panteknikal?
Tumawag sa aming Help Desk
M-F - 8AM-5PM PST

1 (888) 421-9457

Kapaki-pakinabang ba ang pahinang ito?

Itinayo sa pakikipagsosyo sa